26/11/2014 മുതൽ  30/11/2014 വരെ തിരൂരിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന തല മേളയിൽ  പങ്കെടുകുന്നവരുടെ കുട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് . കാസറഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്നും സംസ്ഥാന പ്രവര്ത്തി പരിചയ മേളയിൽ പങ്കെടുക്കുനതിനു ജില്ല ടീമിനോടൊപ്പം  പോകാൻ പേര് നല്കിയ കുട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

26ന്  പോകുന്ന UP തലത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ 
 Kasaragod ഭാഗത്ത്‌ നിന്നുള്ളവർ  8301073526 എന്ന നമ്പരിലും Kanhangad ഭാഗത്ത്‌ നിന്നുള്ളവർ  9496358402, 9847252779 എന്നീ  നമ്പരിലും ബന്ധപ്പെടണം.

27ന്  പോകുന്ന HS/HSS തലത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ 
 Kasaragod ഭാഗത്ത്‌ നിന്നുള്ളവർ  9946046561,7736893809 എന്ന നമ്പരിലും Kanhangad ഭാഗത്ത്‌ നിന്നുള്ളവർ  8547220879 എന്നീ  നമ്പരിലും ബന്ധപ്പെടണം.

ആര  എം എസ്  എ യുടേയും  കാസറഗോഡ്   ജില്ലാ  പ്രവരത്തി പരിചയ ക്ലബ്‌  അസോസിയേഷന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ജില്ലാ പ്രവരത്തി പരിചയമേളയിൽ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങൾ നേടിയ LP,UP,HS,HSS കുട്ടികളെ അനുമോദിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന മേളയിലേക്ക്  യോഗ്യത നേടിയ UP,HS,HSS കുട്ടികള്ക്ക്  പരിശീലനവും സാങ്കേതിക സഹായവും നല്കും . കുട്ടികളെ  22 നു രാവിലെ 10 മണിക്ക്കൃത്യ സമയത്ത്  ടി. ഐ. എച് . എസ് . നായന്മാർമൂലയിൽ എത്തിക്കണം.

അപ്പീല്‍ നല്‍കിയ കുട്ടികളുടെ അദാലത്ത്  19-11-2014 ന് രാവിലെ 10:00 മണിക്ക് Deputy Director of Education അവറുകളുടെ ഓഫീസില്‍ നടത്തുന്നതാണ്.കുട്ടികള്‍ കൃത്യസമയത്ത് ഹാജരാകണം . 

സംസ്ഥാന തല മേളയിക് Eligible ആയ കുട്ടികള്‍ താഴെ കാണുന്ന ഐഡന്റിറ്റി കാര്‍ഡ്‌ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് 2 എണ്ണം ഫോട്ടോ പതിപിച് സ്കൂള്‍ മേലധികാരിയുടെ  ഒപ്പോടു കൂടി 22-11-2014 DDE officil എത്തിക്കുക (before 5pm).  

click here to download I D CARD